Başkanlar Şanlıurfa'da Toplanacak;

Başkanlar Şanlıurfa'da Toplanacak

Türkiye Belediye Başkanları Birliği tarafından düzenlenen “ İklim Değişikliği Eylem Planı ve Eğitim Programı” Şanlıurfa’da gerçekleşecek...

Türkiye Belediye Başkanları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Çiftçi açıkladı Şanlıurfa'da toplanacaklar.

Türkiye Belediye Başkanları Birliği tarafından düzenlenen “ İklim Değişikliği Eylem Planı ve Eğitim Programı” 29.09.2022 Perşembe günü saat: 09:00’da El Ruha otelinde gerçekleştirilecektir.
Konuyla ilgili açıklama yapan TBBB İl Temsilcisi Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Çiftçi,” Türkiye Belediye Başkanları Birliği tarafından düzenlenen “ İklim Değişikliği Eylem Planı ve Eğitim Programı” 29.09.2022 Perşembe günü saat: 09:00’da El Ruha otelinde gerçekleştirilecektir. Programa katılmanız TBBB adına bizlere onur verecektir” dedi.

YEREL İKLİM EYLEM PLANI HAZIRLAMA REHBERİ

- Bir kentin yerel iklim eylem planının hazırlanması, o kentin yönetimleri tarafından iklim değişikliği ile mücadelede birçok
- ekonomik,
- toplumsal ve
- çevresel açıdan

stratejik bir yaklaşımın ortaya konulmasını gerektirmektedir. Ayrıca kentteki tüm ilgili paydaşların söz sahibi olduğu bir ortamın hazırlanması şarttır.
Öngörülen eylem planlarında; hedeflenen emisyon azaltım miktarını hangi faaliyetlerle, hangi kuruluşların sorumluluğu altında, ne zaman ve ne kadarlık bütçeyle gerçekleştireceğinin ayrıntısı ortaya konulmalıdır. Bu aynı zamanda, bir nevi her paydaşın birbirleriyle aktif ortaklığı demektir.
Kentlerde iklim değişikliği ile mücadelede azaltım-uyum sinerjisini en iyi temsil edebilecek sektör ve alanlar;
❑ enerji,
❑ bina,
❑ atık ve
❑ ulaşım
❑ sektörleri ile
❑ gıda güvenliği,
❑ yeşil alanların ve su kaynaklarının yönetimidir.

Yerel yönetimler, halihazırda verdikleri hizmetler kapsamına bu konuları entegre etmeleri halinde iklim değişikliği ile mücadeleyi kendi özyönetim süreçlerine dahil etmiş olacaktır.
İklim Değişikliği Eylem Planı hazırlamak için aşağıdaki adımların uygulanması önerilmektedir.
1)Amaçlarınızı Belirleyin
Emisyon Azaltım ve Uyum için Genel bir Vizyon Oluşturun.
2) Ekibinizi Kurun
Yerel IEP’lerin hazırlığı mutlaka katılımcı süreçlerle yürütülmelidir. Belediyelerde bu planların hazırlık safhasına çevre koruma müdürlükleri öncülük etse de bu konuyla ilgili çalışmalara sivil toplum kuruluşlarının ve üniversitelerin kararlarda söz hakları olacak şekilde aktif katılımlarının sağlanması bir ilke olmalıdır. Benzer şekilde belediyenin tüm birimleri bu çalışma içine dahil edilmelidir. Hazırlık sürecinden en yüksek verimi alabilmek adına iklim eylem ve uyum plan süreçlerinde deneyimli olmayan belediyeler kendi uzmanlarına bu alanlarda eğitimler aldırabilir. İEP’lerin başarısı aynı zamanda bu konuda kentte yaşayanlar ile sağlam iletişim kurulmasına da bağlıdır. Bu nedenle iletişim alanındaki uzmanlar da sürece en başından itibaren dahil edilmelidir.
3) Kentin Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı için Yol Haritanızı Belirleyin
Sürdürülebilir Enerji Eylem Planını (SEEP) hazırlamanın iki temel adımı bulunur:
● Mevcut durumun analizi ve geleceğe ilişkin öngörü ve hedeflerin oluşturulması.
● Gelecek öngörüleri, belediyenin rapor ve çalışmalarından elde edilen nüfus, sektörel eğilimler, kentsel dönüşüm ve gelişim verilerine göre hesaplanmalı ve seragazı envanteri çıkarılarak salım hesabı yapılmalı. Seragazı salım hesabından sonra saptanan temel yıla göre azaltım hedefi belirlenmelidir. Azaltım hedefine varacak şekilde SEEP’in amaç, hedef ve faaliyetleri tasarlanmalıdır. Planınızın hedefleri mutlaka ölçülebilir göstergelerle tanımlanmalı ve belli aralıklarla izleme raporları düzenlenmelidir. Herhangi bir eylem planının uygulaması siyasi ve ekonomik konjonktürden bağımsız olamaz; hedeflerin gerçekçi olması, eylem planının ayaklarının yere basması gereklidir. Bu nedenle eylem planı uygulama için gerekli şartları ve bu şartlarda değişiklik olması durumunda yapılabilecekleri de ele almalıdır.
4) Kentinizin Seragazı Salım Envanterini Çıkarın
Doğrudan, dolaylı ve diğer dolaylı seragazı salımları belirlenerek bir envanter oluşturulmalıdır. Bir önceki yılın seragazı envanterinin dağılımı çıkarılarak, kentteki bina ve tesisler, sokak aydınlatma ve trafik ışıkları, araç filosu, toplu taşıma, sanayi, turizm gibi sektör faaliyetleri, kaçak salım ve diğer salım oranlarının payları tespit edilmelidir. Ayrıca karşılaştırmalı olarak seragazı kaynaklarının yıllar arası gelişimi de araştırılmalıdır. Böylelikle kentteki seragazı salımlarının ana kaynakları belirlenmelidir. Gaz salımlarının kısa, orta ve uzun vadedeki çevresel etkileri de bu süreç içerisinde hesaplanmalıdır.
5) Seragazı Azaltım Tedbirleri ve Değerlendirmesini Yapın
Belirlenen seragazı salım hedefine göre SEEP’in kapsamı ve seragazı azaltım hedeflerini oluşturun. Hedefler, belediyenin her biriminin faaliyet ve kültüründeki değişiklikler kadar, vatandaşların bu hedeflere ulaşılmasında üstlerine düşen sorumlulukları da içermelidir. Sürdürülebilir kentsel dokunun geliştirilmesi, kentsel hareketlilik ağının oluşturulması, enerji üretiminde yenilikçi çözümler ve farkındalık oluşturulması gibi amaçlar etrafında faaliyetlerinizi tasarlayın. SEEP’te belirlediğiniz azaltım hedeflerinin hayata geçirilmesinde kentsel gelişim-yapılı çevre, ulaşım, yenilenebilir enerji, bilinçlendirme, atıksu-sanayi, enerji verimliliği başlıklarında enerji tasarrufu ve azaltım önlemlerinizi değerlendirin.
6) İklim Değişikliğinin Etkileri ve Senaryolarını Çıkarın
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından CMIP5 Projesi kapsamında küresel model çıktılarından yola çıkarak bölgesel iklim projeksiyonları oluşturulmuştur. MGM’nin iklim projeksiyonlarında kullandığı 4 dönem 1971-2000, 2016-2040, 2041-2070 ve 2071-2099 yılları arasıdır. Kentinizin bu 4 dönem için iklim projeksiyonları üzerinden etki haritası ile senaryolarını çıkarın. İklim değişikliğinin etkilerini su kaynaklarının yönetimi, tarım ve gıda güvencesini, ekosistem hizmetlerini, doğal afet risk yönetimini ve halk sağlığı boyutunda ele alın. İklim değişikliği ile ilgili tedbirlerin belirlenmesi, farklı senaryoların analizi ile mümkündür. Bir yerel yönetim sert bir geçişten kademeli bir geçişe farklı tedbirler arasında tercih yapmak durumundadır ve bu tercihlerin mevcut projeksiyonlar ışığında farklı çevresel sonuçları olacaktır. Bu aşamada yerel yönetimlerin akıllarında tutması gereken bir husus şudur; yurttaşlar yeterince bilgilendirilmedikleri durumlarda daha hafif tedbirleri tercih etmektedir. Ancak gelecek projeksiyonları ve farklı tedbirlerin ortaya çıkaracağı farklı senaryoları öğrendikçe tercihleri daha ciddi tedbirleri desteklemeye ve bu tedbirlerin uygulanmasına aktif bir şekilde katılmaya doğru evrilmektedir.
7) Kentin Adaptasyon Plan Taslağını Hazırlayın
Adaptasyon Planını hazırlarken Ulusal İklim Uyum Stratejisi ve Planına uygun davranın. Plan kapsamında yeşil alanlar ve koridorların oluşturulması, kentsel ısı adası etkisinin azaltılması, yağış ve su yönetimi, halk sağlığının korunması ve idari örgütlenmenin oluşturulması gerekmektedir. Aşırı hava olayları, sel-taşkın-yangın gibi afetler kentlerimizin en büyük sorun alanları haline gelmiştir. Uyum planında bu sorunların çözümü ve yönetimi için faaliyetler planlayın. Adaptasyon planının mutlaka bir sivil toplum ve bilgilendirme ayağının olması gerekmektedir. Bu planın geliştirilmesinde Kent Konseylerini aktif bir şekilde devreye sokun.
Adaptasyon planlarının en önemli kısımlarından biri hedeflere ne ölçüde ulaşıldığının sağlamasının yapılmasına imkan verecek göstergeleri belirlemektir. Hangi konuda olursa olsun, eylem planları ile ilgili çalışmalarda, konuya faaliyet bazlı bakan, ama başarının nasıl ölçüleceği konusunu ciddiye almayan bir yaklaşım yaygındır. Aksine göstergeler en geniş şekilde tartışılarak karar verilmesi gereken ve 10. adımındaki tüm faaliyetlerin rehberi olacak verilerdir. Her adaptasyon planının geniş bir göstergeler listesi ve bu göstergelerin nerelerden, ne şekilde elde edileceğine dair verileri dair içermesi gereklidir.
8) Bütüncül Yaklaşın, Katılımcılığı Sağlayın, Taslağınızı Paydaşlarınızla Tartışın
Uluslararası sözleşmeler ile birlikte ulusal düzeyde hükümetler iklim değişikliği strateji belgelerini ve eylem planlarını hazırlamaktadır. Türkiye’nin “Ulusal İklim Değişikliği Strateji Belgesi” 3 Mayıs 2010 tarihinde Yüksek Planlama Kurulu tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın koordinasyonunda “2011-2023 Ulusal İklim Değişikliği Eylem Planı” hazırlanmıştır. Paris Anlaşması başta olmak üzere konu hakkındaki tüm uluslararası sözleşmeleri, Ulusal İklim Değişikliği Eylem ve Adaptasyon Planlarını dikkate alan bütüncül bir yaklaşım sergileyin.
Hazırlanan taslak planın paydaşlarla tartışılmasında kamu kurumlarından tek tek vatandaşlara doğru giden farklı mekanizmalar geliştirin. Kamu kurumları ile olan görüşmeler tedbirlerin uyumlaştırılması ve koordinasyonuna yoğunlaşabilecekken, kentinizde yaşayanlarla yapacağınız çalışmalar eylem planlarının uygulama adımlarına yoğunlaşabilir. Oluşturduğunuz senaryoları kendi yerel yönetim sınırlarınız içinde yaşayanlarla olabildiğince anlaşılabilir bir şekilde tartışmak hem tedbirlerinizin etkinliğini artıracak, hem de halk tarafından sahiplenilmesini sağlayacaktır. Bu konuda yerleşim birimlerinin nüfus yoğunluklarına ve yapısına göre değişen farklı müzakere yöntemleri ile ilgili geniş bir literatür bulunmaktadır. Katılımcılığı basit, bilindik teknikler yerine bu literatürü dikkate alarak ve uzmanlardan yararlanarak kurgulayın. Hazırlanan taslak planının kentteki tüm kurumlarla paylaşılmasına ve görüşlerin alınmasına dikkat edin. Bu görüşlerin görünür olması için sosyal medyadan interaktif forumlara farklı yöntemleri izleyin. Gelen geribildirimlere göre taslağınızı güncelleyin.
9) Hazırlanan Planı Belediye Meclisi’ne Sunun
Belediyeler, hazırladıkları yerel iklim eylem ve adaptasyon planını Belediye Meclisinde onaya sunar. Meclis tarafından kabulü sonrası planlar uygulamaya girer. Ancak, ilk adımda belirttiğimiz gibi iklim değişikliği karmaşık bir konudur ve bu konuda bilgilenme ihtiyacı yüksektir. Belediye Meclisinde hem iklim değişikliği konusunun hem de eylem planının etraflıca tartışılacağı bir süreç ile planı onaya sunun. Halkın bilgilendirilmesi açısından Belediye Meclisi toplantılarını canlı olarak paylaşın.
10) Kamuoyu ile Paylaşın, Kent Sakinlerini İzleyicisi Olmaya Davet Edin
Eylem ve adaptasyon planları belediyelerin internet sitelerinde yayınlanmalıdır. Bununla birlikte bu planlar çoğunlukla tekniktir ve terimleri bilmeyen sıradan vatandaş açısından anlaşılması zor metinlerdir. Bu metinleri daha anlaşılır kılacak, mesajları daha net verecek iletişim yöntemlerini dikkate alın. Onaylanan planınızın duyurusunu tüm kent sakinlerine yapın ve planın takipçisi olmalarını isteyin. Planların izlenmesi ve değerlendirilmesi en az plan hazırlığı kadar önemli bir aşamadır. Bir belediye, planların daha geniş kesimlerce sahiplenilmesi için, izleme ve değerlendirme ile ilgili bir ortak veya kurum dışı mekanizma kurmalıdır. İzleme ve değerlendirmede izlenen farklı yöntemler vardır. Sivil toplum örgütleri ile çalışmak, vatandaşlara doğrudan görev vermek, mahalle bazında iklim değişikliği ekipleri yaratmak gibi. Kendi koşullarınızı dikkate alan ve bu koşullar altında en geniş katılımı sağlayacak bir izleme ve değerlendirme yöntemi seçin.

Kaynak:

İlgili Konular :
, , , , , , , , , ,
İlgili Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
0 Yorum